Reëls en Regulasies

1. WYSIGINGS- EN OPSKORTINGSREGTE

1.1 Customer Benefit Systems (Pty) Ltd. en die AgriBonusvennote, behou die reg voor om wysigings of opskortings aan die AgriBonusprogram of enige aspek daarvan te maak, met 30 dae kennisgewing en/of kansellering van die program in sy geheel, na ses maande kennisgewing aan aktiewe lede.

1.2 Lede met geen programaktiwiteite in die voorafgaande ses maande nie, sal geen inligting ontvang betreffende die wysigings in 1.1 in die AgriBonusprogram nie. Die reg sluit in, maar is nie beperk tot:

1.2.1 Veranderinge in die AgriBonuspunte-akkumulasie.
1.2.2 Veranderinge in die vennootgeaffilieerde maatskappye.
1.2.3 Reëls vir die gebruik van die AgriBonusprogramtoekennings.
1.2.4 AgriBonuspuntetoekenningsvlakke. 
1.2.5 Kapasiteitsbeheer vir die gebruik van AgriBonustoekennings.
1.2.6 Uitsluitingstydperke.
1.2.7 Kenmerke van promosiebelang.

1.3 Indien AgriBonus sou vasstel dat AgriBonustoekennings gekoop, verkoop, verruil of op enige ander wyse verkry is, sal u lidmaatskap summier gekanselleer word.

1.3.1 Sodanige AgriBonustoekennings kan op beslag gelê word en die AgriBonuslid kan verantwoordelik gehou word vir die volle betaling van so ‘n toekenning.

1.3.2 Individue wat AgriBonustoekenning verkoop of verruil, sal verantwoordelik wees vir skade en litigasiekoste. Hulle deelname aan die AgriBonusprogram mag op AgriBonus se diskresie gekanselleer word.

2. DIE GESKIKTHEID, DISKWALIFISERING EN OPSKORTING VAN LEDE

2.1 Die AgriBonusprogram is beskikbaar vir die hele boeregemeenskap in Suidelike Afrika.

2.2 U AgriBonusrekening sal in u naam of u besigheid se naam oopgemaak word. U mag net in u persoonlike hoedanigheid AgriBonuspunte in hierdie rekening verdien..

2.3 AgriBonuspunte wat verdien is mag nie oorgedra word van een AgriBonus-deelnemer aan ‘n ander, of tussen rekeninge nie. U mag ook nie AgriBonuspunte in meer as een kliëntelojaliteitsprogram vir dieselfde aankope verdien nie.

2.4 Naam- en adresveranderinge moet skriftelik gemaak word deur elektroniese formaat op vorms beskikbaar op die webtuiste of deur e-pos, of deur die dienssentrum te kontak aan die AgriBonusdienssentrum gestuur word.

2.5 AgriBonusdeelname is aan alle toepaslike wetgewing onderhewig.

2.6 AgriBonus behou die reg voor om persone te diskwalifiseer van verdere deelname aan die AgriBonusprogram; om alle vorige AgriBonuspunte wat verdien is te kanselleer en vergoeding te eis vir toekennings wat gebruik is wanneer, in AgriBonus se diskresie, so ‘n persoon enige reëls van hierdie program oortree het. Dit sluit die wederregtelike verkryging van AgriBonuspunte of programtoekennings, of die misbruik van die AgriBonustoekenningsvoordele in.

3. AGRIBONUSPUNTE KREDIET

3.1 U sal ‘n AgriBonuspunte-opsomming ontvang wat sal aantoon hoeveel punte u elke drie maande verdien het, op voorwaarde dat u rekening gedurende hierdie tyd aktiwiteit getoon het.

3.2 AgriBonus punte toegeken aan ‘n lid, bly die lid se eiendom en verval nie.

3.2.1 AgriBonus behou homself die reg voor om ‘n administrasiefooi te hef op dormante rekeninge (rekeninge waar vir meer as twaalf maande geen transaksies plaasgevind het nie)

3.2.2 Die administrasiefooi sal verhaal word in die vorm van punte wat teen die lid se rekening gehef sal word.

3.2.3 Administrasiefooi kan voorkom word deur een keer per jaar profiel opdatering te doen op die voorgeskrewe wyse soos vervat in die Bonustydskrif. 

3.3 Die beraamde tyd vir AgriBonuspunte om op u rekening gekrediteer te word, is 30-90 dae vanaf die dag van aankope van ‘n AgriBonusvennoot.

3.4 In gevalle waar punte vir u aktiwiteite nie in u AgriBonusopsomming gereflekteer word nie, moet u ‘n brief en die faktuur aan die AgriBonusdienssentrum stuur om die betrokke krediet aan te vra. Indien u vergeet om punte vir u aankope aan te vra, skryf aan die AgriBonusdienssentrum binne 120 dae na die aankope en sluit die oorspronklike faktuur in. Enige versoeke vir regstelling na die 120 dae afsnydatum, sal nie in ag geneem word nie.

3.5 Die AgriBonuslid stem toe, deur die aanvaarding van hierdie terme en voorwaardes, dat inligting van kooptransaksies van produkte aangebied deur deelnemende AgriBonusvennote self of deur derde partye elektronies aan die AgriBonusdienssentrum versend mag word. Punte toekennings wat op hierdie wyse ontvang word sal deur die AgriBonusdienssentrum na die betrokke lid se AgriBonusrekening geallokeer word.

4. AGRIBONUSTOEKENNINGS

4.1 U sal ‘n toekenningseisvorm op aanvraag ontvang. Gebruik hierdie vorm wanneer ‘n toekenning aangevra word. U kan ook die toekenning aan awards@agribonus.co.za of u punte spandeer by www.thebonusshop.co.za

4.2 AgriBonus beskik oor die alleenreg tot die afkoop en/of uitreiking van ‘n AgriBonustoekenning.

4.3 AgriBonustoekennings is nie omruilbaar vir kontant nie.

4.4 Om ‘n toekenning te eis, moet u genoeg AgriBonuspunte in u rekening hê. Die toekenning moet aangevra word met inagneming van ‘n onlangs- gepubliseerde lys van AgriBonustoekennings.

5. AGRIBONUSTOEKENNINGS

5.1 U mag toekennings aanvra vir uself of enige persoon wat deur u benoem word, maar die toekenning mag nie verkoop, gekoop of geruil word nie.

5.2 Vir sekuriteitsredes sal alle AgriBonus-Toekennings direk deur koerier na die adres van die AgriBonus lid gestuur word soos dit in die lidmaatskaprekords aangedui word of soos deur gegee deur die lid, of dit mag persoonlik deur die lid afgehaal word.

6. DIE AFLEWERINGSTYD VIR AGRIBONUS TOEKENNINGS

6.1 Laat ongeveer drie tot vier weke toe vir aflewering. Versoeke vir ‘n toekenningsaflewering binne vier weke deur gewone pos, is op u eie risiko.

6.2 Indien die AgriBonustoekenning by die AgriBonusdienssentrum afgehaal word, of indien daar van ‘n koerierdiens gebruik gemaak word, word ‘n minimum van vyf werksdae benodig om die versoeke te prosesseer.

7. HERDEPONERING VAN TOEKENNINGS

7.1 Indien ‘n toekenning uitgereik is, is dit nie oordraagbaar nie, maar sodanige toekenning mag wel in u rekening teruggeplaas word onder die volgende omstandighede:

7.1.1 Alle toekennings moet ongebruik aan die AgriBonusdienssentrum teruggestuur word binne 30 dae na ontvangs.

7.1.2 U versoek moet op skrif wees deur e-pos. Om administrasiekoste te dek sal 5% van die toekenningspunt afgetrek word voordat die toekenningspunte in u rekening geherdeponeer word.

8. ONTTREKKING VAN AGRIBONUSPUNTE VIR TOEKENNINGS

Wanneer die AgriBonusdienssentrum ‘n aansoek ontvang om ‘n toekenning uit te reik, sal die ooreenstemmende waarde van die toekenningspunte van die balans van u rekening verhaal word.

9. VERANTWOORDELIKHEID VIR POS OF KOERIER AFLEWERING

AgriBonus kan nie verantwoordelik of aanspreeklik gehou word vir vertragings in die pos of koerier diens of enige artikels waf beskadig of verlore sou raak in die pos of deur die koerier nie.

10. AGRIBONUSPROGRAMDEELNEMERS

AgriBonus het kontraktuele ooreenkomste met deelnemers in die AgriBonusprogram en die AgriBonusvennote en dit is te alle tye binne die uitsluitlike diskresie van AgriBonus oor hoe en op watter wyse hulle regte uitgeoefen word ten opsigte van die ooreenkomste, wat te eniger tyd verander kan word op grond van ‘n ooreenkoms tussen AgriBonus en die deelnemers.

U mag AgriBonus nie verantwoordelik of aanspreeklik hou indien ‘n deelnemer op enige wyse kontrakbreuk met AgriBonus pleeg of weier om enige punte, ander voordele of toekennings aan u te gee nie.

U sal slegs deur AgriBonus gekrediteer word indien ‘n deelnemer aan die program erkenning verleen dat u geregtig is op punte, ander voordele of toekennings en aan AgriBonus die bedrag betaal wat verskuldig is vir toepaslike punte, ander voordele of toekennings.

11. VOORWAARDES VIR DIE GEBRUIK VAN TOEKENNINGS

Die AgriBonuslid stem toe dat AgriBonus inligting rakende die lojaliteitsprogram, promosies, en ander verwante inligting op die volgende wyses aan die lid kan versend:

  • Telefonies
  • Sms
  • Elektroniese pos
  • Gewone pos
  • WhatsApp
  • Telegram

12. KONFLIK EN TEENSTRYDIGHEDE

AgriBonus kan nie verantwoordelik of aanspreeklik gehou word vir die versuim van AgriBonusvennote om dienste of produkte te verskaf soos aangedui nie.

13. UITVOERING VAN AANSPREEKLIKHEID

Indien daar konflik tussen hierdie voorwaardes, reëls en regulasies van die AgriBonusprogram of enige toekennings is, of as daar teenstrydighede, weglatings of versuim is, sal sodanige teenstrydigheid, weglating of versuim na die Direksie van AgriBonus verwys word, wie se besluit oor enige saak wat na hom verwys word, finaal en bindend sal wees.

14. OPSOMMING VAN AANSPREEKLIKHEID

AgriBonus kan nie verantwoordelik of aanspreeklik gehou word vir enige indirekte insidentele, spesiale of gevolgskade, by uitreiking van ‘n toekenning nie, hetsy dit die gevolg is van enige handeling of versuim van AgriBonus of enige derde party vir wie AgriBonus middellik aanspreeklik is, of na aanleiding van die kontrak nie.

15. REGSKLOUSULES

Die AgriBonuslid het, sonder benadeling van regte, die reg om te enige tyd sy lidmaatskap te kanselleer deur ‘n skriftelike kennisgewing duer e-pos aan die AgriBonusdienssentrum te stuur.

16. AANVAARDING VAN VOORWAARDES

Enige eis wat u of die houer van enige toekennings mag hê, mag slegs ingestel word in die Hooggeregshof van Suid-Afrika (Gautengse Provinsiale Afdeling), welke eis u tot toestem. Die eis sal wees van die werklike skade of R500, welke ookal die minste is.

17. REGSKLOUSULES

17.1 Geen wysiging, verslapping, kwytskelding, toevoeging, skrapping of kansellasie by ooreenstemming van hierdie ooreenkoms of enige van die voorwaardes (ingesluit hierdie klousule) sal van enige krag of effek wees tensy dit op skrif en onderteken is deur albei partye nie.

17.1.1 Hierdie ooreenkoms omvat die geheel van die ooreenkoms tussen die partye.

17.1.2 Daar is geen voorwaardes of handelinge wat die verantwoordelikheid van enige van die partye kan beëindig of beperk nie.

17.1.3 Geen waarborge, beloftes, voorstellings of aansporings van enige aard hoegenaamd is deur AgriBonus gemaak of gegee om in hierdie ooreenkoms die Lojaliteitsvennoot te bind nie.

17.1.4 Daar word ooreengekom dat elke paragraaf, elke klousule en elke subklousule van hierdie ooreenkoms, die een van die ander, skeibaar is.

17.1.5 Indien enige paragraaf, klousule of subklousule vir enige rede in ‘n bevoegde hof onafdwingbaar is, sal die res van die klousules, waarborge, paragrawe en subparagrawe steeds van volle krag en werking wees.

17.1.6 In geval van bogenoemde, kan die partye ontmoet en die aangeleentheid bespreek. lndien enige geldige en/of ander wyse beskikbaar is om dieselfde doel te bereik as die onwettige bepaling, sal daarvan gebruik gemaak word deur die ooreenkoms te verander.

17.2 Die diensvennoot sal rente betaal op enige onbetaalde bedrae in die bepaling van hierdie ooreenkoms. Hierdie rente sal bereken word teen die primakoers soos op enige onversekerde oortrokke rekening by Absa Bank en sal maandeliks betaal word. Rente sal op die laaste dag van elke maand gekapitaliseer word. ‘n Sertifikaat deur die Bestuurder van die Rekeninge van genoemde Bank (wie se aanstelling nie ‘n bewys vereis nie), sal die bewys wees vir die rentekoers wat deur die diensvennoot in terme hiervan betaal word.

17.3 Die partye onderneem om te alle tye alle moontlike stappe te doen en alle aksies te voer wat nodig mag wees vir die effektiewe instandhouding in belang van hierdie ooreenkoms.

18. AANVAARDING VAN VOORWAARDES

Deur registrasie by die AgriBonusprogram, aanvaar u alle terme en voorwaardes van hierdie ooreenkoms.