Deur aan die kompetisie deel te neem, stem jy in tot hierdie kompetisie se bepalings en voorwaardes. Die kompetisie word deur AgriBonus in samewerking met Simparica aangebied. | By participating in the competition, you are agreeing to these competition terms and conditions. The competition is being run by AgriBonus in association with Simparica.

Kwalifikasie om in te skryf | Eligibility to Enter

Die kompetisie is slegs oop vir AgriBonus-lede. AgriBonus en Zoetis werknemers en geassosieerdes word uitgesluit van die trekking. | The competition is open to AgriBonus members only. AgriBonus and Zoetis employees and associates are excluded from the draw.

Deur vir die kompetisie in te skryf, bevestig jy dat jy in aanmerking kom om dit te doen en dat jy in aanmerking kom om enige pryse te ontvang wat aan jou toegeken mag word. | By entering the competition, you confirm that you are eligible to do so and that you are eligible to receive any prizes that may be awarded to you.

Een inskrywing per foto word toegeken. | One entry per photo is awarded.

Die Prys | The Prize

Daar sal ‘n wenner wees vir elke maand Junie, Julie en Augustus. | There will be a winner for each month June, July and August.

Die wenprys sal wees: | The winning prize will be:

  • Die kans om jou brak op die voorblad van die Bonus-tydskrif te sien | The chance to see your buddy on the cover of the Bonus magazine 
  • ‘n Zoetis veldbehandelingskitboks | A Zoetis field treatment kit box
  • ‘n Stanley Classic Vacuum Food Pot (Hammertone Green) | A Stanley Classic Vacuum Food Jar (Hammertone Green)
  • 6 maande se Simparica voorraad vir jou maat | 6 months of Simparica stock for your buddy

Die prys is nie-oordraagbaar en nie-uitruilbaar, en geen kontantalternatiewe sal verskaf word nie. | The prize is non-transferable and non-exchangeable, and no cash alternatives will be provided.

Ons behou die reg voor om pryse van gelyke of groter waarde te vervang indien omstandighede buite ons beheer dit vereis. | We reserve the right to substitute prizes of equal or greater value if circumstances beyond our control require doing so.

AgriBonus en Zoetis se besluit oor enige aspek van die kompetisie is finaal en bindend, en geen korrespondensie sal daaroor gevoer word nie. | AgriBonus and Zoetis’s decision on any aspect of the competition is final and binding, and no correspondence will be entered into about it.

Wenner Aankondiging | Winner Announcement

Die wenner sal lukraak gekies word en per telefoonoproep of e-pos in kennis gestel word na die besonderhede wat op 30 Junie, 31 Julie en 31 Augustus onderskeidelik verskaf is. | The winner will be chosen at random and notified via a phone call or email to the details provided on 30 June, 31 July and 31 August respectively.

AgriBonus sal twee pogings aanwend om die wenner te kontak deur die kontakbesonderhede wat ingevoer is. | AgriBonus will make two attempts to contact the winner via the contact details entered.

Indien die wenner nie binne 7 dae na die tweede kontakpoging op die e-posse reageer wat hulle van hul wen inlig nie, verbeur hulle hul reg op die prys, en AgriBonus behou die reg voor om ‘n nuwe wenner te kies en in kennis te stel. | If the winner does not respond to the emails informing them of their win within 7 days of the second contact attempt, they forfeit their right to the prize, and AgriBonus reserves the right to select and notify a new winner.

Aflewering van die prys | Delivery of the Prize

The winner will have the option to collect their prize or give AgriBonus the delivery address to receive their prize. | Die wenner sal die opsie hê om hul prys af te haal of AgriBonus die afleweringsadres te gee om hul prys te ontvang.

Databeskerming en publisiteit | Data Protection and Publicity

Jy stem in dat enige persoonlike inligting wat jy verskaf wanneer jy vir die kompetisie inskryf, deur AgriBonus en Zoetis gebruik sal word vir die doeleindes van die administrasie van die kompetisie en statistiese doeleindes. AgriBonus voldoen aan POPIA en jy kan ons privaatheidsbeleid sien. | You agree that any personal information that you provide when entering the competition will be used by AgriBonus and Zoetis for the purposes of administering the competition and statistical purposes. AgriBonus is POPIA compliant and you can view our privacy policy.

Alle deelnemers kan inligting oor die wendeelnemer aanvra deur info@agribonus te e-pos. | All entrants may request information on the winning participant by emailing info@agribonus.

Die wenner se voornaam en van sal op AgriBonus se sosiale media-kanale en via ‘n algemene e-pos nuusbrief aangekondig word. | The winner’s first and last name will be announced on AgriBonus’s social media channels and via a general email newsletter.

Beperking van aanspreeklikheid | Limitation of Liability

AgriBonus en Zoetis aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige skade, verlies, besering of teleurstelling wat deur enige deelnemers gely word as gevolg van deelname aan die kompetisie of om vir ‘n prys gekies te word nie. | AgriBonus and Zoetis accept no liability for any damage, loss, injury, or disappointment suffered by any entrants as a result of participating in the competition or being selected for a prize.

Algemeen | General

AgriBonus en Zoetis behou die reg voor om die kompetisie te kanselleer of hierdie bepalings en voorwaardes te eniger tyd en sonder vooraf kennisgewing te wysig. | AgriBonus and Zoetis reserve the right to cancel the competition or amend these terms and conditions at any time and without prior notice.